Bewind als oplossing voor een beheersprobleem

Ouders maken zich nogal eens zorgen over de wijze waarop de erfenis door de kinderen zal worden beheerd. Losbollen komen in de beste families voor, drugsgebruikers, criminelen en dronkelappen in sommige. Ook kan het zijn dat een kind met schulden is overladen, zodat een erfenis met de knollen de pot in dreigt te gaan. De nieuwe wet kent een uitgebreide regeling van de figuur 'bewind'. Instelling van een bewind houdt in dat de goederen die onder het bewind vallen, worden beheerd door een ander dan de rechthebbende.

In beginsel hoeft een kind niet te accepteren dat zijn erfrechtelijke verkrijging onder bewind wordt gesteld. Het kind heeft immers minimaal recht op een vordering in geld (legitieme portie). Deze vordering is na zes maanden opeisbaar behalve in bijzondere gevallen (zie nr. 8). Een bewind op de vordering zou de rechten van het kind als legitimaris te zeer aantasten.

Toch maakt de nieuwe wet het mogelijk in bepaalde gevallen een bewind in te stellen dat het kind moet accepteren. Dat is vooreerst het geval indien het kind 'ongeschikt of onmachtig is in het beheer te voorzien'. Verder zal het bewind getolereerd (moeten) worden indien de erfenis zonder het bewind hoofdzakelijk aan de schuldeisers van het kind ten goede zou komen. De schuldeisers kunnen zich dankzij het bewind niet verhalen op hetgeen gerfd wordt.

In de praktijk wordt het bewind op ruime schaal toegepast, ook al is geen sprake van gronden als zojuist bedoeld. Kinderen aanvaarden doorgaans het bewind omdat het niet aanvaarden op grond van het testament veelal tot gevolg heeft dat hun erfdeel wordt beperkt tot de legitieme portie. Onder het nieuwe recht geldt dat nog sterker. Wie een bewind niet wenst te accepteren zal de nalatenschap moeten verwerpen en vervolgens een beroep moeten doen op zijn legitieme portie. Die legitieme portie bestaat echter slechts uit een geldvordering en bedraagt slechts de helft van hetgeen onder bewind zou worden verkregen.


terug   |    volgende