De legitieme portie na onterving van een kind

Onder het nieuwe erfrecht kan een kind onaantastbaar worden onterfd. Het kind dat daartegen bezwaar aantekent, heeft recht op een legitieme portie. Deze levert onder het nieuwe recht echter nog slechts een geldvordering op. Onder het oude recht maakte een beroep op de legitieme portie het kind tot erfgenaam. Die kwaliteit maakte het kind medegerechtigd tot de goederen der nalatenschap, zoals huis en inboedel. Het kind moest dus bij de verdeling worden betrokken. De nieuwe regeling levert een onterfd kind hooguit de positie van schuldeiser op. De verdeling van de nalatenschap kan zonder zijn medewerking tot stand worden gebracht.

De legitieme portie verandert niet alleen van aard, hij wordt in het algemeen ook minder waard. De portie (een geldvordering dus) wordt bij twee of meer kinderen beperkt tot de waarde van de helft van het 'normale' erfdeel. Ingeval één kind wordt achtergelaten blijft de portie de helft van hetgeen normaal (in waarde) zou worden verkregen. In geval iemand drie kinderen en een echtgenoot achterlaat bedraagt de legitieme portie derhalve 1/2 x 1/4 = 1/8. Dit 1/8 deel wordt berekend in de waarde van de nalatenschap, vermeerderd met door de erflater gedane giften.

Voormelde wijzigingen betekenen een forse uitbreiding van de mogelijkheden van de erflater. Hij kan onaantastbaar beschikken over al zijn goederen. Kinderen, die zich op hun legitieme portie beroepen, dienen met geld genoegen te nemen. Indien de erflater aan het betrokken kind allerlei goederen heeft gelegateerd, zoals een stacaravan, een tweedehands auto en allerlei spullen die anders per boedelbak zouden moeten worden afgevoerd, dan komt de waarde daarvan echter in mindering op de geldvordering van de legitimaris. Het verwerpen van de legaten verandert daaraan niets!

De legitimaris (het onterfde kind) kan het hem toekomende geld niet steeds direct opeisen. Dat hangt af van de vraag wie het geld zou moeten uitkeren.


terug   |    volgende