Voor goed begrip

In deze brochure worden de belangrijkste wijzigingen van praktische aard, uit de doeken gedaan. Voor een goed begrip wijs ik er op dat onderscheid moet worden gemaakt tussen 'versterferfrecht' en 'testamentair erfrecht'. Het versterferfrecht regelt de erfopvolging indien en voor zover de erflater bij testament geen regeling heeft getroffen.

Om praktische redenen wordt er hierna veelal van uitgegaan dat de langstlevende echtgenoot de vrouw is. Dat past overigens ook goed bij de realiteit des levens waarin dat in drie/kwart van de gevallen ook zo is. Voor de toepassing van de wet maakt het uiteraard niet uit wie de langstlevende is.
Terzijde constateer ik nog dat personen die (bij de burgerlijke stand) een 'geregistreerd partnerschap' zijn aangegaan in erfrechtelijk opzicht worden gelijkgesteld met gehuwden. Om (opnieuw) praktische redenen beperk ik mij tot huwelijk en (langstlevende) echtgenoot.


terug   |    volgende