Erfenis.nl

Er is geen onderwerp waarover aan een notaris meer vragen worden gesteld dan het erfrecht. Het is ook een breed terrein. Erfrecht handelt over de mogelijkheid beslissingen te nemen die pas na de dood werken. Maar ook over de afwikkeling van een nalatenschap, een emotievol gebeuiren, niet in de laatste plaats omdat het voor velen de kans biedt over een lang verleden af te rekenen. Advisering in erfrechtelijke aangelegenheden is hoogst actueel, vooral omdat de geleidelijk uitstervende generatie goed bij kas zit.

Voor wie advies nodig heeft maar de drempel van het notariskantoor te hoog is, bestaat de zogenaamd Notaristelefoon. Wie een Haags telefoonummer belt, kan elementaire vragen stellen aan vriendelijke notarissen, kandidaat notariss en gepensoneerde notarissen. Zij zullen u een braaf antwoord geven maar als het te moeilijk wordt, krijgt de vragensteller het advies een levensechte notaris te raadplegen, al dan niet in de buurt.

Sinds het internet ter beschikking staat van een breed publiek, wordt de behoefte aan informatie in ruime mate gestild via websites. Sommige sites zijn zo'n groot succes dat de exploitanten er door in de Quote Top 100 terecht komen. Het is dan ook niet zo verrassend dat op 18 november de website Erfenis.nl. werd gelanceerd. Daarin ben ik bijzonder geinteresseerd en dat niet alleen omdat op de site een recent verschenen boek van mij over nalatenschapsplanning wordt aangeprezen. Het gaat mij ook om het feit dat op deze wijze wordt tegemoet gekomen aan de wens het recht meer toegankelijk te maken voor de burger. Te lang hebben juristen zich gedragen alsof het recht vooral voor hen bestond. Er werden nauwelijks pogingen ondernomen om het volk duidelijk te maken waarom het recht is zoals het is. Terwijl het gebruik van juridisch jargon helemaal niet nodig is om inzicht te verschaffen in het juridisch labyrinth.

Met mijn columns voor Omroep Gelderland tracht ik de lezer te informeren over het recht van alledag, zoals het personen- en familierecht, het erfrecht en het burenrecht. Uw sprekende columnist hoopt duidelijk te maken dat het recht een weerslag is van hetgeen in de maatschappij leeft. Het recht is deel van het leven. Enthousiasme voor het recht is op zijn plaats.
Een probleem voor het recht is dat het nogal eens achter de feiten aanloopt. Dat is echter onvermijdelijk aangezien de wetgever meestal niet vooruit loopt op maatschappelijke ontwikkelingen. Politici zijn ten nauwste bij het wetgevingsproces betrokken maar lopen doorgaans hijgend achter de kar aan. Navelstaren is een bekend politiek tijdverdrijf en oogkleppen horen tot de standaarduitrusting van vele politici. Bijgevolg staat de wetgever niet als vooruituitstrevend bekend en heeft de burger kritiek op vele rechtsregels.

We leven in een tijdperk waarin de informatiebehoefte meer dan ooit gemakkelijk kan worden bevredigd. De hedendaagse notaris of andere adviseur kan echter niet meer volstaan met het geven van allerdaagse informatie. Sterker nog, de client zit daar vaak niet meer op te wachten omdat hij al een heel eind is geļnformeerd. Aan de moderne client kunnen redelijkerwijs geen knollen meer worden verkocht voor citroenen, hoewel ik niet uitsluit dat het nog steeds gebeurd. Het internet levert in toenemende mate voldoende voorkennis om de verkoop van lucht te voorkomen. De adviseur zal moeten ontwikkelen tot specialist.

e start van een erfrechtelijke website als Erfenis.nl moet worden toegejuicht. Aan breed beschikbare objectieve informatie over nalatenschapsplanning bestaat grote behoefte. Maar het is als net met internetadviezen over cholesterol,. bloeddruk en suikergehalte: uiteindelijk zal in het concrete geval een mens van vlees en bloed in het concrete geval wijze raad moeten geven.Prof. Mr. M.J.A van Mourik
© 01-12-2004

terug print