Reisovereenkomst

Nu de vakantietijd aanbreekt, is het gepast enige aandacht te besteden aan de vele ongemakken die deze periode met zich brengt. De verandering van het leefpatroon pleegt nogal wat spanningen teweeg te brengen. Vele uren op een autosnelweg is sowieso al geen lolletje maar erger is vaak dat lichaam en geest er niet steeds in slagen soepel te reageren op het gewijzigde ritme. De harde werkers onder ons lopen zelfs een mooie kans de eerste drie dagen van hun vakantie slapend door te brengen. Ze voelen zich uitgewoond en beginnen eerst na een gewenningsperiode enigermate te genieten van hun vakantie. Voor sommigen blijft het gehele vakantie tobben. Het feit dat partner en kinderen de gehele dag in de buurt zijn, kan relationele spanningen hoog doen oplopen.

Helaas wordt de vreugde ook nogal eens getemperd doordat een reisorganisator de hoog gestemde verwachtingen niet waarmaakt. De bus rijdt zonder airconditioner naar Spanje en aldaar aangekomen blijft het hotel inderdaad hemelsbreed op honderd meter van het zeewater te liggen maar helaas op een hoogte van driehonderd meter boven zeeniveau. En aangezien de reiziger niet zo goed ter been is en last heeft van zijn luchtwegen, kan dat betekenen dat pootjebaden er niet in zit. De verwachtingen van een vakantieganger wijken nogal eens af van hetgeen ter plekke wordt ervaren.

In ons Burgerlijk Wetboek is een regeling opgenomen betreffende de 'Reisovereenkomst'. Daaronder valt onder meer de overeenkomst omtrent vervoer en verblijf die wordt aangegaan met een bedrijfsmatig handelende reisorganisator. Het moet gaan om georganiseerde reizen, die als zodanig worden aangeboden aan het publiek en waarin tenminste één overnachting is begrepen. Een door uw bedrijf of kantoor georganiseerd maar door een busonderneming uitgevoerd tweedaags personeelsreisje naar Parijs of Groningen valt er dus niet onder.

De reiziger kan een zojuist bedoelde overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen. Aan de overeenkomst kunt u niet worden gehouden. Van belang is dan vervolgens welke omstandigheden aanleiding gaven tot de opzegging. Als deze zijn toe te rekenen aan de reiziger, zoals ziekte van hemzelf of naaste familieleden, dient de schade van de reisorganisator vergoed te worden. Deze bedraagt ten hoogste de reissom maar meestal veel minder omdat de reisorganisator minder kosten heeft. Een reisverzekering kan de schade dekken.

Als de reisorganisator zelf de reis opzegt, bijvoorbeeld omdat blijkt dat onvoldoende hotelkamers zijn gereserveerd, moet de reisorganisator u een andere reis van gelijke of betere kwaliteit aanbieden. Maar dat aanbod hoeft u uiteraard niet te aanvaarden. Doet u dat ook niet dan hebt u recht op vergoeding van de financiële schade alsmede op een bedrag voor het 'derven van reisgenot'. Dat bedrag is ten hoogste gelijk aan een maal de reisssom. De reisorganisator hoeft niet te betalen voor het derven van vakantiegenot als sprake is van abnormale en onvoorziene omstandigheden, zoals het uitbreken van oorlog en het zich voordoen van natuurrampen.

De reiziger die teleurgesteld wordt in zijn verwachtingen, heeft ook de aandacht van de wetgever. Recht op schadevergoeding heeft hij echter alleen als het ging om verwachtingen die de reiziger 'redelijkerwijs' mocht hebben. Maar ook dan nog kan de reiziger achter het net vissen. De tekortkomingen kunnen wellicht niet aan de reisorganisator worden toegerekend. Als de stroomvoorziening in het hotel door een staking van gemeentepersoneel drie dagen stagneert, kan de reisorganisator zijn handen in onschuld wassen. En als een belendend pand kort tevoren is afgebrand, kan de reisorganisator het ook niet helpen dat de neus van de reiziger geen prettige vakantie heeft. Wie meedoet aan een avontuurlijke trektocht door het hooggebergte mag er echter op rekenen dat de reisorganisator maatregelen heeft genomen voor het geval de weerssituatie plotseling zeer verslechtert. Bij de keuze van de gids dient de reisorganisator daarmee rekening te houden. Maar ook dan kunnen de omstandigheden zo extreem bijzonder zijn dat de reisorganisator geen verwijt kan worden gemaakt.

Vakantie kan een vreugde zijn maar voor velen is het afzien. 'Eigen haard is goud waard', zullen zij bij thuiskomst verzuchten nadat zij uitgeput geconstateerd hebben dat niet is ingebroken.

Ik wens u een prettige vakantie.Prof. Mr. M.J.A van Mourik
© 30-06-2004

terug print